Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår vor adresse, til og med tilbageleverings tidspunktet på vor adresse i rengjort stand, begge dage medregnet. Lejedage påbegyndes kl. 08.00 (Ved tilbagelevering efter kl. 08.00 medregnes denne dag) Ved flyttebiludlejning skal vognen dog være tilbageleveret kl. 23.59 på udlejningsdagen ved dags leje.

Den aftalte daglig lejeafgift forudsætter, at materiellet ikke benyttes udover 8 timer dagligt. For yderlige afbenyttelse debiteres ekstra fuld daglig leje afgift pr. påbegyndt 8 timer. Enkelte grupper af materiel har minimumsleje (Hør venligst herom). Desuden udlejes en gruppe af materiellet på time basis, og eller på halvdags leje. (halve dage er fra kl. 08.00-12.00 eller kl. 12.00- 16.00)

Ved lejemål ud over Danmarks grænser, udgør dagslejeprisen min. 2 X normal leje pr. dag. Dette fastsættes af udlejer ud fra oplysninger om destination og afstand dertil.

Lejemålet gælder ab vor adresse lejeren debiteres for udgifterne vedr. transporten frem og tilbage.

Der kan til enhver tid fra udlejers side forlanges et depositum på op til materiellets værdi. Kunden skal på opfordring kunne fremvise nødvendig legitimation.

I lejeafgiften er ikke indbefattet brændstof, betjening, rengøring, forsikring, skærpning af mejsler og bor o.s.v. Derimod er alm. Slitage og servicering på materiellet indbefattet i leje afgiften.

Så længe lejemålet varer bærer lejeren enhver risiko for det udlejede materiel og dets betjening, såvel i forhold til os som til tredjemand, ligesom vi ikke garantere for nogen bestemt ydelse af materiellet.

Lejeren er selv forpligtiget til at sætte sig ind i de gældende regler for benyttelse af det lejede materiel iht. Gældende love og bestemmelser, samt at sætte sig ind i de udfærdigede forskrifter omkring maskinerne og/eller materiellets vedligeholdelse, samt at på materiellet anvende de foreskrevne drifts og smørremidler.

Lejeren har under hele lejeperioden enhver risiko og ansvar for det udlejede materiel f.eks. Brandskade, tyveri og hærværk. Lejeren har endvidere ansvaret for enhver skade, som materiellet og dets benyttelse måtte påføre lejeren eller tredjemand person og /eller ejendom. I forbindelse med faste og/eller midlertidige installationer og opsætninger, har lejeren det fulde ansvar for at dette er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Det påhviler lejeren at sørge for, at materiellet er kaskoforsikret under lejeperioden, hvis andet ikke er aftalt.

Hvor der på materiel fra udlejers side er en obligatorisk forsikring, udgør denne 7,5 % af dags lejeprisen dog min 30,- kr pr. lejedag. Samt en selvrisiko på 3000-15000 kr.+ moms afhængig af nyanskaffelses prisen på materiellet.

Brandskade og anden beskadigelse af hvilken som helst årsag skal derfor erstattes af lejeren. Reparationer må kun udføres på vort værksted eller på et af os anvist værksted. Efter materiellets aflevering på vor adresse finder eftersyn sted og eventuelle reparationer debiteres lejeren + den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. ”liggedag”.

Vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer. Omkostninger og tab ved evt. standsning af arbejdet pga. fejl eller havari af det hos os lejede materiel, samt evt. udgifter vedr. transport er udlejer uvedkommende.

På lejemålet ydes ingen kredit, dog for os bekendt iflg. aftale.

Udlejer kan uden varsel og på et hvert tidspunkt ophæve lejeaftalen og kræve erstatning, såfremt lejer på væsentlige punkter misligholder sine leje forpligtigelser ifølge lejeaftalen. Lejeren af dieseldrevne trykluftanlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodieselolie. Af smøreolie til dieselmotor og køleolie til kompressor-enheden må kun benyttes de af os opgivne olietyper.

Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at kompressorer anbringes således, at de ikke indsuger sand, støv eller andet, som er skadelig for maskineriet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debitere lejeren for den skade der måtte være opstået som følger deraf.

Vedr. leje af Motorsave/ Buskrydere udleveres der fra udlejers side en Dansk Brugervejledning, samt en mundtlig instruktion i brug af det lejede materiel. Der skal anvendes de af os anviste smøremidler & brændstoffer mm.

Ved biludlejning er det IKKE ryger vogne der udlejes og der pålægges brugeren/lejeren et gebyr for rensning af kabinen på kr. 2000 + moms hvis der ryges i kabinen under udlejningen/brugen af vognen !

Nyt :

Ved udlejning af flyttebil og eller anden motoriseret køretøj hos Bonde Maskiner AS gøres det hermed lejeren opmærksom på, at der ved alle udlejninger af sådanne, accepteres at der i lejeaftalen indgår lejebetingelser der indeholder en tro- og loveerklæring vedr. kørsel i strid med lov om vanvidskørsel.

Lejer skal erklærer på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke vil køre bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel , hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.

Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel.

Ifølge færdsels- og straffeloven defineres vanvidskørsel som:

  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t.
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00
  • Udviser særlig hensynsløs kørsel - det kan fx være, hvis man i tæt trafik gentagne gange overskrider fuldt optrukne spærrelinjer og dermed skaber farlige situationer, eller hvis man kører imod færdselsretningen på en motorvej.
  • Forsætlig forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed - det kan fx være, hvis man kører bilen ind på cykelstien for at forskrække cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt
  • Det er også vanvidskørsel, hvis man uagtsomt forvolder betydelig skade på nogen eller begår uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
  • Spirituskørsel
  • Narkokørsel
  • Hvis føreren på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde

Særlig hensynsløs kørsel - som beskrevet ovenfor

Lejebetingelser

 Bilstrupvej 4, 7800 Skive

 post@bondemaskiner.dk

 9752 6220

0
Indkøbskurv
Kurven er tom
I alt 0,00 DKK
Til kassen
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her